SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea ordinària de la Societat Catalana de ciència-ficció i fantasia

Barcelona, 19 de novembre 2011


A les cinc de la tarda del dissabte 19 de novembre ens reunim a l'Ateneu Barcelonès. Obre l'assemblea el president, Antoni Munne-Jordà.

-En el primer punt el tresorer, Antoni Segarra, informa del moviment de socis, que, amb les altes i baixes, s'ha reduït en un respecte a l'any passat. Afegeix la seva voluntat de deixar el càrrec de tresorer.

Pel que fa a la junta, es prenen els acords següents


1. canviar part de la junta directiva, nomenant per al càrrec de tresorera en funcions, fins a l'elecció d'una nova junta, la Carme Torras, càrrec en el qual cessa l'Antoni Segarra

2. deixar sense efecte l'autorització de signatures per al compte corrent que tenien la bea Puig i l'Antoni Segarra

3. autoritzar les signatures de la Carme Torras i l'Antoni Munné-Jordà

4. modificar l'acord pres a l'assemblea del 16 d'octubre de 2005, en el sentit d'autoritzar des d'ara les operacions del compte corrent, inclosa la seva clausura, amb només una de les tres signatures registrades.

-El segon punt és el referit a la continuïtat de la societat, atesa la poca activitat d'aquest últim any per diverses circumstàncies. I les propostes per a reactivar la societat.

Jordi Font-Agustí detalla la proposta que havia manifestat en converses anteriors, i per a la qual ja ha fet gestions. En primer lloc, i atès que hi ha membres de la SCCFF que pertanyen a l'AELC, tornar a constituir dins d'aquesta associació la secció d'escriptors de ciència-ficció i tecnociència en literatura, amb la finalitat de formar part d'un grup més ampli, per a sumar esforços, i tenir el paraigua de l'AELC. Aquesta secció promouria com a mínim un cop l'any una sessió conjunta de la SCCFF, les Ter-Cat, el grup de treball Omega sobre tecnociència, literatura, cinema i còmic, i altres que s'hi poguessin afegir.

A més a més de proporcionar un espai de trobada, celebració i intercanvi a aquestes diferents iniciatives, el grup de treball format per les diferents entitats també s'adreçaria a establir contacte amb qualsevol altra persona o col·lectiu que, en sentit ampli, faci alguna actuació dins els mateixos àmbits. Els grups i societats participants no perden la seva independència i, òbviament, mantindran amb independència el seu calendari d'activitats per a les qüestions que no vulguin incloure a la trobada anual.

L'assemblea aprova la proposta, i els membres de la SCCFF que també són socis de l'AELC (a més de Jordi Font-Agustí, Montserrat Galícia, Jordi de Manuel, A. Munné-Jordà i Carme Torras -Rosa Fabregat se n'havia hagut d'anar-) estan d'acord a participar d'aquesta nova secció.

L'Antoni Munné-Jordà diu que aquest vinent 2012 farà cent anys de la publicació d'Homes artificials de Frederic Pujulà, la primera novel·la catalana de ciència-ficció, i que convindria commemorar-ho, i en Jordi Font-Agustí diu que pot ser el tema de la sessió conjunta anual que proposava. Veurem com ho tirem endavant.

-En el tercer punt es parla de la possibilitat de crear un grup al Facebook i en aprovar-se la proposta en Pep Homar i en Jordi de Manuel s'ofereixen a crear el grup.

 

Els socis assistents a l'assemblea han estat: Rosa Fabregat, Jordi Font-Agustí, Montserrat Galícia, Pep Homar, Jordi de Manuel, Antoni Munné-Jordà, bea Puig, Pilar Porredon, Toni Segarra, Xago Serrano i Carme Torras.
Excusen la seva assistència Eloi Puig i Carmen Acuña.

 

Tornar a Acords