SOCIETAT CATALANA DE
CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Acta de l'assemblea general ordinària de la SCCFF

Mataró 14 de novembre del 2009

A les 11 del matí ens reunim a la sala que ens ha cedit la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró

A l'hora de començar l'assemblea nomes hi som presents els membres de la Junta, Toni Segarra, Jordi Font i Montserrat Galícia i, dels socis, la Carme Torras i la Rosa Fabregat, (la Carme Acuña i en Jordi de Manuel han avisat que arribarien tard), un total de cinc. En vista d'això, en comptes de seguir l'ordre del dia proposada, vam entrar a parlar de dos temes que ens semblaren bàsics en aquells moments:

1.- L'oportunitat o no de seguir amb l'acte de presentació del premi Pedrolo i la xerrada.

Pel que fa al primer punt, l'oportunitat o no de seguir amb l'acte de presentació del premi i xerrada de Xavier: en Jordi Font argumenta que en el cas de la xerrada al Xavier li anava molt malament i havia de deixar mig empantanegat l'acte anterior que tenia. Es decideix fer-li una trucada i deixar-li a la seva consideració el venir o no. En Xavier parla amb el Jordi Font que és el que fa la trucada i no ve.

Seguidament per falta de gent es decideix desdir el restaurant, pensant que sent pocs algun lloc o allà mateix ja hi cabrem.

2.- Noves vies de renovació de la SCCFF

Donada la poca assistència a l'assemblea, per una desafortunada conjunció de complicacions familiars dels socis, i a un cert desànim observat últimament es parla de la viabilitat de la Societat en els termes actuals. En Jordi Font proposa que, els socis de la SCCFF que siguin membres de l'AELC, organitzin dins aquesta associació un grup de ciència i literatura, cosa que permetria organitzar actes amb bon suport econòmic i institucional dels quals podria beneficiar-se la SCCFF.

Es parla de l'experiència anterior quan en formàvem part i se'ns va convidar a marxar en època de l'Andreu Sotorra. En Jordi Font diu que d'això ja en fa temps, que en Sotorra ja no hi és i que convé explorar la situació actual.

A aquestes proposta del Jordi hi posa pegues la Montserrat Galícia queveu com es desvirtua la idea de la SCCFF, que en primer lloc no és literatura i ciència, i que en segon lloc no només pretén agrupar la literatura sinó un espectre mes ampli de la CF a casa nostra

En Toni Segarra fa una altra proposta més lligada a les antigues jornades de CF que es feien a Mataró, i que en comptes d'actes puntuals i més petits, la societat busqui la seva raó de ser, i potser l'increment de socis, a l'entorn d'unes renovades jornades de CF a Mataró i per això s'ofereix a buscar patrocinadors.

3.-Estat de comptes de tresoreria i nombre de socis.

Informe tresoreria:

Tenim 42 socis nominals però hi ha 9 que no han pagat la seva quota. Sis dels quals tampoc varen pagar la de l'any passat. Si mirem doncs els socis reals que estan al corrent de pagament n'hi ha 33 tres menys dels que hi l'any passat

Els ingressos per socis representen 495 €/any . Hem pagat 167,04 € del manteniment del domini sccff.cat Aquesta és la única despesa fixa.

Ha sorgit un problema: la Caixa ens cobra 11,60 € cada més des del mes de setembre pel manteniment del compte pel fet de ser d'una societat. Si volguessin ho podrien no cobrar però ells edueixen que ho cobren a tots els comptes d'empresa i societats.

Amb data d'ahir tenim un saldo de 674,08 €

Fora d'aquesta no hi ha cap més previsió de despeses excepte les que es derivin de les activitats que aprovem. De moment no n'hi ha cap.

El Toni fa dues propostes per que siguin estudiades, es passin a consulta de tots els socis i s'aprovin, si s'escau, a la propera assemblea:

1a. Fer una modificació d'estatuts que permeti considerar baixa aquells socis que no hagin pagat la quota sis mesos després de notificar que ja es pot pagar i prèvia una notificació avisant-los que tenen un termini d'un mes o seran donats de baixa.

2a. Canviar el compte i fer un compte personal amb les mateixes persones i condicions d'ara en la mateixa o una altre institució bancària.


Els socis assistents a l'assemblea han estat:

Rosa Fabregat, Jordi Font-Agustí, Montserrat Galícia, Toni Segarra, i Carme Torras, Jordi de Manuel

Al final de l'assemblea arriben el Jordi Dòria i la Carme Acuña

Excusen la seva assistència: Antoni Munné, Eloi Puig, bea Puig, Pilar Porredon

Tornar a Acords